Njabini Boys High School
Njabini Boys High School logo

FORM 2 TERM 3 YR 2016 EXAM RESULTS


 END OF  TERM 3 2016 FORM TWO EXAM  RESULTS

ADM NAME SBJ CLS ENG
KIS
MAT
BIO
PHY
CHE
HIS
GEO
CRE
AGR
COM
BST
WW
DD
PTS AVG GD OVP
6970 BRYAN RAINI 7 M 83 A- 90 A 75 A- 77 A- 81 A 91 A 88 A
= 0 = 0 =
=
=
=
= 81 11.57 A 1
7093 BENSON NGOBE NYOTU 7 L 63 C+ 71 B 55 C+ 80 A 90 A 82 A 0 = 95 A 0 = 84 A-
=
=
=
= 71 10.14 B+ 2
6974 GILBERT NJOROGE 7 M 60 C+ 82 A- 56 C+ 76 A- 66 B 75 A- 0 = 84 A-
= 0 =
= 89 A
=
= 70 10 B+ 3
6964 VICTOR 7 K 61 C+ 80 A- 42 D+ 89 A 69 B 61 B- 0 = 87 A
= 100 A
=
=
=
= 67 9.57 B+ 4
7074 DENNIS MWANGI 7 M 61 C+ 76 B+ 44 D+ 75 A- 51 C 78 A- 82 A-
= 0 = 0 =
= 90 A
=
= 66 9.43 B 5
7091 KELVIN GITAU MBURU 7 J 47 D+ 71 B 75 A- 60 B- 74 B+ 74 B+ 0 = 0 = 75 B+ 82 A-
=
=
=
= 65 9.29 B 6
7026 STANLEY MAINA KARIUKI 7 M 63 C+ 71 B 51 C 60 B- 60 B- 80 A 83 A-
= 0 = 91 A
=
=
=
= 65 9.29 B 7
7089 SAMUEL NGIGI MWITHIGA 7 L 73 B 62 C+ 47 C- 77 A- 78 A- 55 C+ 0 = 81 A- 0 = 76 B+
=
=
=
= 64 9.14 B 8
6981 SIMON KABUGU 7 L 56 C 69 B- 52 C 80 A 78 A- 56 C+ 0 = 79 B+ 0 = 72 B
= 0 =
=
= 62 8.86 B 9
7039 SAMUEL NJOROGE KIRAGU 7 J 57 C 71 B 32 D 64 B- 75 A- 51 C 0 = 92 A
= 91 A
=
=
=
= 61 8.71 B 10
6991 OWEN STEPHEN 7 J 59 C 69 B- 60 B- 76 A- 69 B 61 B- 0 = 66 B-
= 0 = 77 B+
= 0 =
= 60 8.57 B 11
7053 FRANCIS MWANGI 7 L 51 C- 72 B 64 B- 69 B 68 B 56 C+ 0 = 81 A- 0 = 74 B
=
=
=
= 60 8.57 B 12
7106 BACKSON WAKIRIBA 7 M 60 C+ 76 B+ 23 D- 57 C+ 0 = 70 B+ 80 A- 0 = 77 B+ 71 B
=
=
=
= 57 8.14 B- 13
7103 JOSPHAT MUCHINA WANJERI 7 J 56 C 76 B+ 80 A 45 C- 66 B 31 D 0 = 0 = 64 C+ 66 B-
=
= 0 =
= 56 8 B- 14
7069 STEPHEN IHURE 7 L 57 C 69 B- 38 D 80 A 0 = 52 C 75 B+ 0 = 73 B 0 =
= 81 A-
=
= 56 8 B- 15
7109 NAHASHON GICHUHI MUGWERU 7 L 67 B- 75 B+ 22 D- 65 B 46 C- 48 C- 0 = 83 A- 0 = 77 B+
=
=
=
= 55 7.86 B- 16
6950 MICHAEL NJUGUNA KINYANJUI 7 M 64 C+ 68 B- 36 D 52 C 52 C 68 B 0 = 75 B+
= 0 = 81 A-
=
=
= 54 7.71 B- 17
7139 JOSPHAT KIAMA 7 L 53 C- 56 C 47 C- 67 B 51 C 56 C+ 0 = 80 A- 0 = 84 A-
= 0 =
=
= 54 7.71 B- 18
7094 RON RAGU GITAU 7 M 76 B+ 68 B- 32 D 52 C 40 D+ 82 A 0 =
= 59 C 0 = 74 B
=
=
= 54 7.71 B- 19
7036 IAN KAMAU GIKONYO 7 K 50 C- 62 C+ 25 D- 85 A 65 B 49 C- 0 = 81 A- 0 = 0 =
= 67 B-
=
= 54 7.71 B- 20
6953 PETER MUKURIA NJUGUNA 7 L 40 D 58 C 39 D 84 A 0 = 66 B 67 B- 0 = 77 B+ 0 =
= 79 B+
=
= 53 7.57 B- 21
7072 MICHEAL 7 K 41 D 79 B+ 42 D+ 67 B 64 B- 50 C 0 = 83 A- 0 = 0 = 0 = 65 B-
=
= 53 7.57 B- 22
6960 DENNIS MUTHEMBA NJOKI 7 K 47 D+ 61 C+ 49 C- 75 A- 54 C 49 C- 0 = 66 B-
= 83 A-
=
=
=
= 52 7.43 C+ 23
7140 ELIUD NDUNG’U 7 K 54 C- 46 D+ 23 D- 81 A 55 C+ 48 C- 0 = 75 B+ 0 = 0 =
= 86 A
=
= 52 7.43 C+ 24
6997 ERIC MUIGAI 7 L 60 C+ 56 C 12 E 75 A- 35 D 52 C 71 B 0 = 0 =
=
= 83 A-
=
= 51 7.29 C+ 25
7098 ERIC MUKUNDI THIGA 7 M 59 C 72 B 30 D 52 C 46 C- 64 B- 0 = 69 B- 0 = 76 B+
=
=
=
= 50 7.14 C+ 26
6966 JOHN GATHINJI 7 M 63 C+ 66 B- 43 D+ 23 D- 49 C- 60 B- 51 C-
= 55 C 90 A 87 A
=
=
= 50 7.14 C+ 27
7041 GEORGE KARIUKI WANJIKU 7 L 53 C- 51 C- 29 D- 75 A- 49 C- 45 C- 0 = 81 A- 0 = 80 A-
=
=
=
= 50 7.14 C+ 28
6990 SAMWEL KAMAU 7 M 53 C- 58 C 38 D 55 C+ 55 C+ 69 B 75 B+ 0 =
= 74 B
=
=
=
= 49 7 C+ 29
7032 GEORGE KIMANI NDUNG’U 7 K 50 C- 61 C+ 48 C- 64 B- 59 C+ 60 B- 0 = 69 B- 0 = 0 =
= 69 B-
=
= 49 7 C+ 30
7303 GEORGE MWANGI NJOKI 7 K 70 B 56 C 34 D 72 B+ 0 = 31 D 59 C 72 B 73 B 0 = 54 C-
=
=
= 49 7 C+ 31
6985 SHAWN FELIX MUGO 7 L 60 C+ 50 C- 23 D- 68 B 76 A- 51 C 0 = 72 B 0 =
=
= 58 C
=
= 49 7 C+ 32
7011 KELVIN NGOTHO 7 J 54 C- 60 C+ 54 C 59 C+ 51 C 44 D+ 0 = 0 = 62 C+ 0 =
= 75 B+
=
= 48 6.86 C+ 33
7071 FRANCIS NDUNG’U GACHOKIA 7 J 60 C+ 45 D+ 36 D 68 B 0 = 49 C- 54 C- 77 B+
= 0 =
= 79 B+ 0 =
= 48 6.86 C+ 34
7132 GEORGE 7 K 70 B 60 C+ 17 E 67 B 0 = 45 C- 58 C 0 =
= 76 B+
= 0 =
=
= 47 6.71 C+ 35
7049 JACKSON IRUNGU 7 L 50 C- 54 C- 45 C- 0 = 61 B- 22 D- 75 B+ 86 A 0 = 0 =
= 69 B-
=
= 47 6.71 C+ 36
7018 PAUL GITHINJI 7 M 54 C- 55 C 30 D 24 D- 48 C- 75 A- 59 C
= 61 C+ 0 =
= 77 B+
=
= 47 6.71 C+ 37
6986 CYRUS HIRAM THUITA 7 M 56 C 54 C- 28 D- 16 E 40 D+ 61 B- 53 C- 77 B+
= 0 =
= 85 A
=
= 47 6.71 C+ 38
7119 DENNIS KIMEMIA MUHUHA 7 J 46 D+ 51 C- 33 D 60 B- 52 C 50 C 0 = 79 B+
= 75 B+
=
= 0 =
= 46 6.57 C+ 39
7141 TIMOTHY LEDAMA 7 K 47 D+ 69 B- 20 D- 0 = 45 C- 50 C 69 B- 76 B+
= 80 A-
= 0 =
=
= 46 6.57 C+ 40
7142 COLLINS KARIUKI 7 L 41 D 54 C- 16 E 71 B+ 46 C- 45 C- 74 B 0 = 0 = 0 =
= 87 A
=
= 45 6.43 C 41
6996 JOHN 7 K 46 D+ 54 C- 32 D 80 A 18 E 45 C- 0 = 71 B
= 0 =
= 60 C+
=
= 45 6.43 C 42
7055 KENNEDY KIONERO 7 J 56 C 61 C+ 34 D 63 B- 52 C 36 D 57 C 0 =
= 0 =
=
= 74 B
= 45 6.43 C 43
7136 KELVIN MBUGUA MAKENA 7 M 64 C+ 65 B- 17 E 20 D- 40 D+ 61 B- 73 B 68 B- 0 = 62 C+
=
=
=
= 45 6.43 C 44
6998 SIMON KIRURI 7 M 66 B- 62 C+ 25 D- 33 D 42 D+ 48 C- 75 B+
= 0 = 0 =
= 74 B
=
= 45 6.43 C 45
7046 TARCISIO MBARO 7 M 59 C 59 C 31 D 33 D 51 C 61 B- 64 C+
= 0 = 70 B
=
=
=
= 45 6.43 C 46
7061 PETER WANJOHI NG’ANG’A 7 L 59 C 61 C+ 20 D- 65 B 15 E 31 D 0 = 70 B 0 = 0 =
= 65 B-
=
= 44 6.29 C 47
6971 DOMINIC NJOROGE 7 J 54 C- 48 D+ 40 D+ 72 B+ 38 D 60 B- 0 = 63 C+
= 56 C
=
= 0 =
= 44 6.29 C 48
7078 SAMUEL THAGU MWENDA 7 M 56 C 51 C- 17 E 43 D+ 35 D 59 C+ 74 B
= 0 = 85 A
=
=
=
= 44 6.29 C 49
7120 PHILLIP GITHII 7 K 50 C- 62 C+ 27 D- 63 B- 0 = 36 D 0 = 80 A- 45 D+ 0 =
= 66 B-
=
= 44 6.29 C 50
7118 BRIAN MIGWI 7 M 59 C 40 D 25 D- 39 D 46 C- 68 B 69 B-
= 0 = 78 B+
=
=
=
= 43 6.14 C 51
7121 JOSEPH KINUTHIA 7 L 37 D 48 D+ 16 E 73 B+ 0 = 41 D+ 74 B 0 = 48 D+ 0 =
= 90 A
=
= 43 6.14 C 52
6972 ALEX 7 K 40 D 61 C+ 46 C- 73 B+ 44 D+ 41 D+ 0 = 71 B
= 0 =
=
=
= 47 D+ 42 6 C 53
7051 KELVIN NJOGU 7 J 49 D+ 50 C- 53 C 40 D+ 44 D+ 60 B- 0 = 64 C+
= 67 B-
=
=
=
= 42 6 C 54
7020 JAMES 7 K 51 C- 70 B 18 E 59 C+ 38 D 22 D- 0 = 0 = 62 C+ 76 B+
= 0 =
=
= 42 6 C 55
7033 EDDIE KINUTHIA MWANGI 7 L 70 B 70 B 19 E 0 = 38 D 58 C+ 49 D+ 0 = 59 C 0 =
= 61 C+
=
= 42 6 C 56
7108 LUKAS KIGATHI NG’ANG’A 7 K 40 D 58 C 14 E 77 A- 40 D+ 28 D- 0 = 76 B+
= 0 = 64 C+
=
=
= 42 6 C 57
7138 MARCRAY WANGAI 7 J 57 C 49 D+ 56 C+ 41 D+ 38 D 52 C 0 = 68 B-
= 0 =
=
= 60 C+
= 42 6 C 58
6923 SAMUEL MUCHIRI NGUCU 7 K 46 D+ 60 C+ 33 D 0 = 38 D 30 D 0 = 91 A 70 B 69 B- 0 = 0 =
=
= 41 5.86 C 59
6976 VINCENT 7 K 51 C- 51 C- 31 D 69 B 49 C- 34 D 0 = 80 A-
= 0 =
=
=
= 38 D 41 5.86 C 60
7065 NATHAN MWANGI MUCHEMI 7 L 49 D+ 50 C- 41 D+ 63 B- 0 = 41 D+ 65 B- 67 B- 0 = 64 C+
=
=
=
= 41 5.86 C 61
7117 JEREMIAH KANJA MWANGI 7 L 41 D 48 D+ 49 C- 47 C- 0 = 50 C 49 D+ 71 B 0 = 72 B
=
=
=
= 41 5.86 C 62
6955 BENJAMIN WANG’OMBE WAHOME 7 J 46 D+ 54 C- 26 D- 60 B- 40 D+ 24 D- 57 C 0 =
= 82 A- 0 =
=
=
= 40 5.71 C 63
7043 JOSEPH GATOTO NDUNG’U 7 J 51 C- 54 C- 30 D 55 C+ 55 C+ 29 D- 45 D+ 0 =
= 71 B
=
=
=
= 40 5.71 C 64
7004 GEOFFREY MBUGUA 7 L 53 C- 59 C 21 D- 51 C 0 = 30 D 0 = 68 B- 67 B- 76 B+
=
=
=
= 40 5.71 C 65
7034 GODFREY GIONYO MUHIA 7 M 50 C- 52 C- 39 D 20 D- 40 D+ 56 C+ 66 B- 65 B- 0 = 0 =
=
=
=
= 40 5.71 C 66
6978 ELMER GEOFFREY 7 M 54 C- 58 C 38 D 21 D- 0 = 50 C 0 = 60 C+ 45 D+ 76 B+
=
=
=
= 39 5.57 C 67
6984 VICTOR 7 K 44 D 54 C- 28 D- 71 B+ 0 = 34 D 0 = 63 C+
= 0 = 70 B
=
=
= 39 5.57 C 68
7044 ELIUD KIMANI NG’ANG’A 7 K 63 C+ 54 C- 12 E 0 = 46 C- 19 E 0 = 66 B- 60 C+ 0 = 85 A 0 =
=
= 39 5.57 C 69
7042 MAURICE MUGO NJOROGE 7 M 50 C- 48 D+ 34 D 25 D- 41 D+ 59 C+ 62 C+
= 45 D+ 65 B-
=
=
=
= 38 5.43 C- 70
7125 SIMON CHEGE 7 L 43 D 45 D+ 21 D- 52 C 0 = 46 C- 65 B- 64 C+ 0 = 78 B+
= 0 =
=
= 38 5.43 C- 71
6993 JEPHTHAN WAWERU 7 L 56 C 54 C- 12 E 60 B- 0 = 42 D+ 49 D+ 0 = 61 C+ 0 =
= 60 C+
=
= 38 5.43 C- 72
7024 ELVIS NGUGI MAINA 7 K 44 D 59 C 10 E 71 B+ 0 = 30 D 58 C 0 = 58 C 73 B
=
=
=
= 38 5.43 C- 73
7135 BRIAN MUTHUITA 7 K 44 D 55 C 21 D- 61 B- 42 D+ 31 D 0 = 0 = 53 C- 0 =
= 79 B+
=
= 38 5.43 C- 74
6994 DAVID MUCHINA 7 M 64 C+ 40 D 26 D- 17 E 0 = 40 D+ 80 A-
= 70 B 62 C+
=
=
=
= 37 5.29 C- 75
7066 JONAH WAKAHIU MAINA 7 M 47 D+ 36 D 38 D 24 D- 0 = 51 C 0 = 61 C+ 52 C- 87 A
=
=
=
= 37 5.29 C- 76
7016 DENNISTONE 7 K 46 D+ 66 B- 39 D 0 = 39 D 34 D 60 C+ 58 C
= 0 =
= 71 B
=
= 37 5.29 C- 77
7005 MOSES MUHIA 7 L 59 C 56 C 23 D- 57 C+ 0 = 31 D 61 C+ 53 C- 0 =
=
= 56 C
=
= 37 5.29 C- 78
6959 KAMANU ALEX NG’ANG’A 7 J 37 D 45 D+ 45 C- 0 = 36 D 42 D+ 52 C- 75 B+
= 69 B-
=
=
=
= 37 5.29 C- 79
7144 JOEL MUCHAI 7 M 47 D+ 49 D+ 14 E 12 E 41 D+ 62 B- 64 C+ 68 B- 0 = 66 B-
=
=
=
= 37 5.29 C- 80
7015 GEOFFREY NDAI 7 J 66 B- 44 D 31 D 0 = 46 C- 24 D- 0 = 75 B+ 58 C 0 =
=
= 50 C-
= 37 5.29 C- 81
7143 JEFFAN MURIRA 7 J 53 C- 38 D 25 D- 55 C+ 0 = 38 D
= 67 B- 56 C 0 =
= 69 B-
=
= 36 5.14 C- 82
7003 JOHN WAITHANJI 7 J 39 D 62 C+ 31 D 51 C 34 D 36 D 0 = 0 = 58 C 65 B-
=
=
=
= 36 5.14 C- 83
7057 JOSEPH KIMANI IRUNGU 7 L 60 C+ 40 D 12 E 0 = 25 D- 19 E 69 B- 82 A- 0 = 83 A-
=
=
=
= 36 5.14 C- 84
6977 ANTHONY WAIHARO 7 L 43 D 59 C 46 C- 57 C+ 0 = 39 D 42 D 0 = 57 C 58 C
= 0 =
=
= 36 5.14 C- 85
7045 JOHN MBUGUA WAWERU 7 L 41 D 44 D 42 D+ 65 B 45 C- 30 D 56 C 0 = 0 = 58 C
=
=
=
= 36 5.14 C- 86
6949 ISAAC GITAU KARANJA 7 L 46 D+ 56 C 18 E 59 C+ 0 = 18 E 0 = 66 B- 51 C- 71 B
=
=
=
= 36 5.14 C- 87
6958 KENNETH MWANGI KIMANI 7 M 44 D 48 D+ 20 D- 43 D+ 21 D- 40 D+ 0 = 0 = 62 C+ 85 A
=
=
=
= 36 5.14 C- 88
7130 SAMUEL KIMANI HIUHU 7 M 43 D 48 D+ 22 D- 35 D 0 = 49 C- 46 D+ 73 B 0 = 0 =
= 72 B
=
= 35 5 C- 89
7023 KELVIN KAMAU CHEGE 7 J 59 C 58 C 26 D- 45 C- 0 = 34 D 46 D+ 0 = 65 B- 0 =
=
= 53 C-
= 35 5 C- 90
7054 GIDRAFF MWANGI NJUGUNA 7 M 53 C- 71 B 35 D 29 D- 0 = 41 D+ 55 C 0 = 53 C- 57 C
=
=
=
= 35 5 C- 91
7116 SAMUEL 7 K 46 D+ 49 D+ 37 D 0 = 34 D 36 D 60 C+ 0 = 67 B- 76 B+
=
=
=
= 35 5 C- 92
7062 FRANCIS KARIUKI 7 M 47 D+ 41 D 17 E 25 D- 26 D- 31 D 75 B+
= 0 = 80 A-
=
=
=
= 34 4.86 C- 93
7021 IAN MUGO 7 L 63 C+ 35 D 29 D- 57 C+ 42 D+ 35 D 0 = 63 C+ 0 =
= 49 D+
=
=
= 34 4.86 C- 94
7115 PAUL KAMAU MUHUHA 7 J 50 C- 39 D 27 D- 60 B- 0 = 29 D- 62 C+ 0 = 63 C+ 0 =
=
= 57 C
= 34 4.86 C- 95
7102 SIMON THUKU MUCHIRI 7 M 56 C 55 C 30 D 20 D- 0 = 24 D- 56 C 57 C 0 = 66 B-
=
=
=
= 33 4.71 C- 96
6980 JAMES 7 K 44 D 54 C- 15 E 64 B- 32 D 21 D- 61 C+ 0 = 58 C 51 C-
=
=
= 0 = 33 4.71 C- 97
7050 JOSEPH MWANGI 7 M 57 C 49 D+ 18 E 29 D- 15 E 44 D+ 0 = 69 B- 0 = 68 B-
=
=
=
= 33 4.71 C- 98
6973 CHRISPIN ARIRI N. 7 L 67 B- 52 C- 10 E 40 D+ 0 = 12 E 56 C 0 = 47 D+ 69 B-
= 0 =
=
= 33 4.71 C- 99
7086 JAMES MWANGI MUGUIYI 7 M 51 C- 36 D 21 D- 11 E 18 E 51 C 49 D+ 56 C 0 = 70 B
=
=
=
= 32 4.57 C- 100
7029 ROBINSON NG’ANG’A NGUGI 7 L 49 D+ 46 D+ 26 D- 47 C- 0 = 28 D- 64 C+ 67 B- 0 = 61 C+
=
=
=
= 32 4.57 C- 101
7145 JOSEPH MWANGI 7 K 49 D+ 46 D+ 15 E 56 C+ 0 = 18 E 67 B- 0 = 62 C+ 52 C-
=
=
=
= 32 4.57 C- 102
7052 HAMMERTON MURIITHI MAINA 7 K 57 C 51 C- 13 E 60 B- 0 = 24 D- 38 D 0 = 51 C- 53 C-
= 0 =
=
= 32 4.57 C- 103
7040 RICHARD MWANGI NJIHIA 7 K 39 D 55 C 19 E 57 C+ 0 = 36 D 0 = 61 C+ 53 C- 0 = 47 D+ 0 =
=
= 32 4.57 C- 104
7009 JAMES NDUNG’U 7 L 57 C 42 D 10 E 57 C+ 31 D 38 D 0 = 65 B- 0 =
= 28 D-
=
=
= 31 4.43 D+ 105
7013 ANTHONY MBUGUA 7 L 51 C- 44 D 22 D- 0 = 30 D 25 D- 0 = 72 B 63 C+
= 42 D
=
=
= 31 4.43 D+ 106
6999 GEORGE MWANGI 7 J 43 D 42 D 42 D+ 47 C- 36 D 31 D 0 = 62 C+
= 0 =
= 58 C
=
= 31 4.43 D+ 107
7133 ANTHONY KIGOTHO 7 L 61 C+ 51 C- 14 E 45 C- 12 E 39 D 46 D+ 0 = 0 = 0 =
= 57 C
=
= 31 4.43 D+ 108
6975 ELVIS MUCHIRI 7 J 44 D 56 C 31 D 0 = 36 D 36 D 52 C- 58 C
= 0 =
=
= 60 C+
= 31 4.43 D+ 109
6963 KENNEDY KIMANI MAINA 7 J 40 D 39 D 42 D+ 43 D+ 39 D 31 D 0 = 55 C
= 67 B-
=
=
=
= 31 4.43 D+ 110
7134 ONESMUS MBUGUA 7 J 43 D 39 D 22 D- 37 D 0 = 25 D- 42 D 61 C+
= 75 B+
=
=
=
= 30 4.29 D+ 111
6954 JAMES MUIRU THIONGO 7 M 40 D 45 D+ 27 D- 17 E 26 D- 34 D 61 C+ 68 B-
= 65 B-
=
=
=
= 30 4.29 D+ 112
7076 WILSON 7 K 51 C- 52 C- 11 E 53 C 0 = 19 E 40 D 0 = 51 C- 0 =
= 62 C+
=
= 30 4.29 D+ 113
7070 ALEX KIRIKA MWAURA 7 M 59 C 41 D 15 E 23 D- 18 E 31 D 60 C+ 0 = 69 B- 55 C
=
=
=
= 30 4.29 D+ 114
7096 GEORGE MUHOHO NG’ANG’A 7 K 49 D+ 55 C 23 D- 55 C+ 0 = 28 D- 48 D+ 0 = 46 D+ 0 =
=
=
= 50 C- 30 4.29 D+ 115
6989 MICHAEL CHEGE 7 L 33 D- 56 C 30 D 47 C- 0 = 25 D- 48 D+ 0 = 51 C- 56 C
= 0 =
=
= 29 4.14 D+ 116
7100 JOHN KAGWANI WANJIRU 7 K 46 D+ 42 D 22 D- 0 = 36 D 31 D 0 = 50 C- 41 D 70 B
=
=
=
= 29 4.14 D+ 117
7092 STEPHEN KATULA MUSAU 7 K 57 C 49 D+ 19 E 0 = 22 D- 25 D- 0 = 57 C 60 C+ 0 =
=
=
= 61 C+ 29 4.14 D+ 118
7063 PRESTONY NJOROGE CHEGE 7 J 34 D- 41 D 23 D- 49 C- 39 D 24 D- 47 D+ 0 =
= 77 B+
=
=
=
= 29 4.14 D+ 119
7081 MOSES WANYOIKE KIRURI 7 L 49 D+ 44 D 25 D- 0 = 32 D 29 D- 0 = 53 C- 48 D+ 71 B
=
=
=
= 28 4 D+ 120
6988 ANTHONY 7 K 46 D+ 64 C+ 20 D- 40 D+ 0 = 28 D- 48 D+ 0 = 37 D 51 C- 0 =
=
=
= 28 4 D+ 121
7077 ERICK WAITHAKA MUTURI 7 L 50 C- 56 C 32 D 29 D- 0 = 25 D- 50 C- 54 C- 0 = 0 = 32 D-
=
=
= 28 4 D+ 122
7012 JOHN 7 K 64 C+ 24 E 15 E 59 C+ 0 = 11 E 46 D+ 0 = 58 C 48 D+
=
=
=
= 27 3.86 D+ 123
7027 JEFF MANA WAITHAKA 7 J 51 C- 45 D+ 10 E 31 D 39 D 20 D- 50 C- 0 = 0 = 0 =
= 55 C 0 =
= 27 3.86 D+ 124
7111 EVANS NGUKU MURIITHI 7 J 51 C- 36 D 30 D 44 D+ 41 D+ 22 D- 28 D- 0 =
= 0 = 59 C
=
=
= 27 3.86 D+ 125
6961 DAVID AUSTIN JASIRI NDUNG’U 7 L 50 C- 46 D+ 15 E 0 = 25 D- 22 D- 53 C- 60 C+ 0 =
=
= 58 C
=
= 27 3.86 D+ 126
7080 GEORGEMUTAHI NDUNG’U 7 K 53 C- 58 C 27 D- 47 C- 0 = 25 D- 34 D- 0 = 43 D 46 D+
= 0 =
=
= 27 3.86 D+ 127
7128 PATRICK 7 K 47 D+ 46 D+ 18 E 0 = 18 E 45 C- 51 C- 53 C- 0 = 0 = 0 = 59 C
=
= 26 3.71 D+ 128
6979 GEOFFREY NGUGI 7 J 43 D 51 C- 32 D 21 D- 31 D 18 E 57 C 0 =
= 47 D+
=
= 0 =
= 26 3.71 D+ 129
7017 STEPHEN KAGERA 7 L 53 C- 45 D+ 21 D- 40 D+ 0 = 31 D 54 C- 42 D 41 D
=
= 32 D-
=
= 26 3.71 D+ 130
6957 SIMON KARIUKI NJERI 7 L 43 D 34 D- 12 E 36 D 0 = 30 D 0 = 69 B- 56 C
=
= 52 C-
=
= 26 3.71 D+ 131
7114 NELSON NDERITU CHEGE 7 M 43 D 36 D 24 D- 19 E 22 D- 29 D- 63 C+
= 42 D 61 C+
=
=
=
= 26 3.71 D+ 132
7068 AMOS 7 K 51 C- 54 C- 23 D- 0 = 36 D 29 D- 53 C- 0 = 40 D 0 = 49 D+ 0 =
=
= 26 3.71 D+ 133
7067 SOLOMON MUTIANG’U 7 J 47 D+ 40 D 28 D- 31 D 0 = 36 D 46 D+ 0 = 46 D+ 0 =
=
= 61 C+
= 26 3.71 D+ 134
7124 STEPHEN NJOROGE 7 K 46 D+ 40 D 26 D- 0 = 26 D- 25 D- 0 = 62 C+ 53 C- 0 = 43 D 0 =
=
= 25 3.57 D+ 135
7073 JOSEPH NDUNG’U 7 L 43 D 40 D 12 E 56 C+ 0 = 14 E 55 C 0 = 46 D+ 0 =
=
=
=
= 25 3.57 D+ 136
6952 ALVIN GACHARA NGAHU 7 K 54 C- 22 E 20 D- 0 = 21 D- 28 D- 0 = 52 C- 68 B- 0 = 51 C-
=
=
= 25 3.57 D+ 137
6982 GEOFFREY KAMAU 7 M 40 D 40 D 17 E 0 = 24 D- 34 D 57 C 58 C 0 = 62 C+
=
=
=
= 25 3.57 D+ 138
7095 ERNEST MUGO MACHARIA 7 J 46 D+ 52 C- 5 E 45 C- 0 = 20 D- 43 D 0 = 34 D- 54 C-
=
=
=
= 25 3.57 D+ 139
7087 BENNEDICTUS KAGENI KAMANDE 7 J 53 C- 40 D 15 E 36 D 0 = 20 D- 47 D+ 0 = 56 C 0 = 0 = 54 C-
=
= 25 3.57 D+ 140
7113 BRIAN KAGONDO NGIGE 7 L 44 D 45 D+ 18 E 0 = 18 E 39 D 27 D- 0 = 53 C- 60 C+
=
=
=
= 24 3.43 D 141
6967 ELVIN MABIRIA 7 J 36 D 25 D- 25 D- 45 C- 46 C- 24 D- 30 D- 0 =
= 0 =
=
= 50 C-
= 24 3.43 D 142
7008 DAVID 7 K 41 D 46 D+ 16 E 0 = 22 D- 15 E 0 = 60 C+ 47 D+ 56 C
=
=
=
= 24 3.43 D 143
7047 JOSEPH KINUTHIA 7 J 43 D 39 D 22 D- 35 D 0 = 18 E 34 D- 0 = 45 D+ 65 B-
=
=
=
= 24 3.43 D 144
6995 FELIX NGUGI 7 J 47 D+ 40 D 28 D- 47 C- 38 D 42 D+ 38 D 0 =
= 0 = 0 = 42 D
=
= 24 3.43 D 145
7127 ALBERT KANYANJUA MWANGI 7 J 49 D+ 44 D 33 D 39 D 41 D+ 34 D 43 D 0 =
= 0 =
= 38 D
=
= 23 3.29 D 146
7001 JOSEPH KIMANI 7 L 34 D- 35 D 15 E 0 = 34 D 32 D 38 D 0 = 56 C 53 C-
= 0 =
=
= 23 3.29 D 147
7123 SAMSON MWANGI W. 7 J 41 D 40 D 11 E 35 D 0 = 10 E 52 C- 0 = 59 C 59 C
=
=
=
= 23 3.29 D 148
7099 KELVIN NYORO MBIYU 7 J 50 C- 32 D- 25 D- 33 D 34 D 20 D- 27 D- 0 =
= 0 =
=
= 50 C-
= 22 3.14 D 149
7083 MADOR DENG KABEK 7 J 37 D 35 D 33 D 0 = 26 D- 20 D- 0 = 31 D- 42 D 0 = 56 C
=
=
= 22 3.14 D 150
7058 EMANUEL GIKUNJU MAINA 7 M 57 C 42 D 11 E 17 E 0 = 15 E 46 D+
= 53 C- 0 =
= 48 D+
=
= 21 3 D 151
7084 PETER NDITU MWAURA 7 K 36 D 52 C- 8 E 43 D+ 31 D 32 D 0 = 0 = 34 D- 0 =
=
=
= 42 D 21 3 D 152
7107 ALEX MULE MUTUKU 7 J 49 D+ 31 D- 20 D- 37 D 32 D 19 E 49 D+ 0 =
= 43 D
=
=
=
= 21 3 D 153
6965 SAMWEL NG’ANG’A 7 L 37 D 41 D 16 E 48 C- 15 E 22 D- 34 D- 0 = 0 = 54 C-
= 0 =
=
= 21 3 D 154
7079 BRIAN GITAU GICHANGA 7 J 47 D+ 36 D 22 D- 0 = 30 D 26 D- 38 D 0 = 34 D- 0 = 43 D
=
=
= 20 2.86 D 155
7030 JOSEPH KARANJA GITHINJI 7 M 46 D+ 26 D- 26 D- 7 E 22 D- 19 E 41 D
= 30 D- 57 C 38 D
=
=
= 20 2.86 D 156
7056 TONYBLAIR MWANGI KINYANJUI 7 K 40 D 40 D 8 E 0 = 21 D- 19 E 39 D 62 C+ 0 = 0 = 36 D 0 =
=
= 20 2.86 D 157
7019 BRIAN MAINA 7 J 34 D- 38 D 23 D- 33 D 24 D- 16 E 32 D- 0 =
= 51 C-
=
= 0 =
= 19 2.71 D 158
7031 SAMUEL KIMEMIA NJOROGE 7 J 41 D 35 D 20 D- 32 D 0 = 15 E 44 D 0 = 37 D 0 =
=
= 21 E
= 18 2.57 D 159
6983 BEN B. KAHINDU 7 J 49 D+ 34 D- 25 D- 31 D 15 E 18 E 46 D+ 0 =
= 0 =
= 29 D-
=
= 18 2.57 D 160
7028 JOHN MWANGI KIARIE 7 K 46 D+ 39 D 14 E 0 = 11 E 14 E 52 C- 0 = 37 D 0 =
= 37 D
=
= 18 2.57 D 161
6987 KELVIN SAMWEL W. 7 J 41 D 28 D- 13 E 39 D 28 D- 29 D- 43 D 0 =
= 0 =
=
= 37 D
= 17 2.43 D- 162
6962 ANTHONY NG’ANG’A MUGWIMA 7 M 49 D+ 32 D- 9 E 12 E 15 E 38 D 35 D
= 43 D 0 = 25 D-
=
=
= 17 2.43 D- 163
7082 STEPHEN MIGWI MAINA 7 M 34 D- 35 D 12 E 15 E 14 E 21 D- 39 D
= 46 D+ 36 D
=
=
=
= 16 2.29 D- 164
7060 JOB RIMUI KIARIE 7 K 40 D 44 D 26 D- 0 = 14 E 19 E 24 E 0 = 42 D 31 D- 0 = 0 =
=
= 15 2.14 D- 165
7097 MIKE KABTA MAINA 7 L 39 D 29 D- 12 E 36 D 0 = 15 E 30 D- 40 D 0 = 0 = 20 E
=
=
= 15 2.14 D- 166
6951 JAMES KARANJA KAFE 7 J 33 D- 22 E 10 E 0 = 20 D- 14 E 24 E 0 =
= 0 = 26 D-
=
=
= 10 1.43 E 167
6948 KELVIN KAMAU MAINA 6 K 57 C 72 B 47 C- 80 A 36 D 50 C 0 = 0 =
= 0 =
= 83 A-
=
= 49 7 Z
6956 DAVID 6 K 49 D+ 78 B+ 36 D 95 A 44 D+ 54 C 0 = 0 =
= 83 A- 0 =
=
=
= 46 6.57 Z
7006 ISAAC KAMOTHO 6 M 0 = 65 B- 26 D- 28 D- 52 C 59 C+ 0 = 70 B
= 66 B-
=
=
=
= 40 5.71 Z
7101 BRIAN KARIUKI KIUNI 6 L 54 C- 49 D+ 40 D+ 61 B- 36 D 35 D 0 = 0 = 0 =
= 0 = 52 C-
=
= 29 4.14 Z
7059 DENNIS HABEL KURIA 6 J 37 D 28 D- 22 D- 33 D 32 D 11 E 0 = 0 =
= 45 D+
=
= 0 =
= 17 2.43 Z
7112 VICTOR 5 K 50 C- 0 = 24 D- 80 A 0 = 26 D- 0 = 68 B-
= 0 = 0 =
=
=
= 29 4.14 Z
7037 SIMON MWANGI 5 L 57 C 44 D 29 D- 0 = 0 = 0 = 36 D 54 C- 0 = 53 C-
=
=
=
= 21 3 Z
7048 SAMWEL 3 K 57 C 0 = 0 = 0 = 0 = 19 E 0 = 76 B+ 0 = 0 = 0 = 0 =
=
= 17 2.43 Z
6968 JOHN 2 K 51 C- 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 47 D+ 0 =
= 0 =
=
=
=
= 9 1.29 Z
7002 ROBERT NJAU 1 M 0 = 0 = 0 = 0 = 68 B 0 = 0 =
=
= 0 =
=
=
=
= 9 1.29 Z
7105 GEORGE NGUGI MUNGAI 1 L 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 40 D 0 = 0 =
=
=
=
=
= 3 0.43 Z
7000 DENNY 1 K 37 D 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =
= 0 =
=
=
=
= 3 0.43 Z
6947 PETER GIKIMA GITHINJI 1 J 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 37 D
= 0 =
= 0 = 0 =
= 3 0.43 Z
7090 PETER NYAGA MWANGI 1 M 0 = 0 = 0 = 28 D- 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =
=
=
=
= 2 0.29 Z
7122 JOEL DERRICK NGURE 1 M 0 = 0 = 0 = 23 D- 0 = 0 = 0 =
= 0 = 0 =
=
=
=
= 2 0.29 Z
7038 RHODINE KAHOME MUGWERU 1 M 0 = 0 = 0 = 24 D- 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =
=
=
=
= 2 0.29 Z
7022 DAVID MUKURIA 1 M 0 = 0 = 0 = 19 E 0 = 0 = 0 =
= 0 = 0 =
=
=
=
= 1 0.14 Z
7110 ALFRED MWANGI THEURI 1 M 0 = 0 = 0 = 13 E 0 = 0 = 0 =
= 0 = 0 =
=
=
=
= 1 0.14 Z

Related pages

Undefined index: posterImage
An error has occurred while displaying the data

Article Guide | Journalism Policy All Rights Reserved. Copyright © Njabini Boys High School 2020. Powered by Elimu Holdings .

Welcome

Please pick the category that fits you best